PERSBERICHT

Draagvlak voor Brûsplak in Joure (02-04-2020)

Afbeelding vragenlijst

De initiatiefnemers van It Lokaal en gemeente De Fryske Marren werken samen aan plannen voor een sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. Om te komen tot een goed voorstel is het belangrijk om te weten hoeveel draagvlak er is onder de Jouster verenigingen en welke wensen er zijn. Hiervoor is in februari een onderzoek uitgevoerd. Alle verenigingen en sociaal culturele organisaties in Joure zijn uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Maar liefst 69% heeft de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat er draagvlak is voor een Brûsplak in Joure.

Tjitske Stegenga, It Lokaal: “Wy binne tige wiis mei de resultaten fan it ûndersyk. Hjirút docht bliken dat der draachflak is foar in Brûsplak yn Joure en dat ferienings sich hjir ek foar ynsette wolle. In moaie basis om dit prachtige inisjatyf fierder út te wurkjen”.

Het onderzoek

Er zijn 88 vragenlijsten uitgezet onder Jouster organisaties en verenigingen. Daarvan hebben 61 de vragenlijst ingevuld. Een respons van maar liefst 69%. De geplande presentatie van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek op 19 maart kon vanwege het coronavirus helaas niet doorgaan. Alle deelnemers hebben de uitkomsten daarom schriftelijk ontvangen.

Voldoende draagvlak voor inhoudelijke samenwerking

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat er behalve draagvlak  ook voldoende bereidheid is om Brûsplak Joure verder vorm te geven. Zo hebben zestien organisaties aangegeven zich nu al te willen inzetten voor realisatie van Brûsplak Joure. Acht organisaties willen organisatorisch sturing/leiding geven aan de ontwikkeling  van een Brûsplak. Hierdoor is er ook voldoende basis om een enthousiaste groep mensen samen te stellen die sturing kan geven aan de ontwikkeling van een Brûsplak en de samenwerking kan stimuleren. Verder hebben negen andere organisaties aangegeven te willen participeren in de opzet van gezamenlijke activiteiten.

Vraag naar huisvesting

Een groot deel van de geraadpleegde organisaties denkt na over huisvesting. Tien organisaties zijn dringend op zoek naar andere huisvesting. Daarnaast overwegen acht organisaties andere huisvesting, vanwege hoge huur, kleine huisvesting of om deel te kunnen nemen aan Brûsplak Joure. Elf organisaties zijn geïnteresseerd in de mogelijkheid om ruimtes te huren.

Het vervolg

Op grond van de resultaten van het onderzoek kan de volgende stap in de verdere uitwerking van het initiatief Brûsplak Joure worden gezet. Op korte termijn wordt verder geconcretiseerd welke verenigingen en (welzijns)partijen zich op welke wijze willen verbinden aan het initiatief. Van daaruit zal een eerste inhoudelijke functies- en activiteitenprogramma voor het Brûsplak worden uitgewerkt.

Posted in: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *