Toelichting ontstaan inwonersinitiatief

Waar komen we vandaan
It Lokaal is een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het versterken van de culturele en sociale verbinding in Joure. Deze brede werkgroep is ontstaan vanuit de toneelverenigingen en muziekkorpsen in Joure en behartigt al een aantal jaren de belangen van cultureel Joure richting de gemeente. Een groep enthousiaste inwoners van Joure en omgeving: cultuurliefhebbers, gepassioneerde amateurbeoefenaars van muziek, dans en theaterkunst en vele andere kunstvormen. It Lokaal, realisten met een ideaalbeeld, wil graag een plek voor het beoefenen, maken en behouden van cultuur. Een Brûsplak in Joure, waar alle verenigingen elkaar kunnen vinden en waar synergie gestimuleerd wordt.
De grote achterban van It Lokaal heeft het bestaansrecht van de vereniging aangetoond. Er is draagvlak en maatschappelijke behoefte om samen te zijn en te genieten van hetgeen samen wordt gemaakt.

Van visie naar dak
Directe aanleiding was het stopzetten van de cultuursubsidies, waardoor de toneelverenigingen de huur niet meer konden betalen. In 2015 is uit de toneelverenigingen een werkgroep opgericht met als naam Kracht door verbinding. De muziekverenigingen schoven aan omdat zij voor dezelfde uitdaging stonden: het vinden van huisvesting.

Al snel daarna is de vereniging It Lokaal opgericht. Eind 2016 is een haalbaarheidsonderzoek naar geschikte huisvesting uitgevoerd met behulp van subsidie uit het Iepen Mienskips Fûns. Dat fonds stimuleert met behulp van subsidies het vergroten van de leefbaarheid in de omgeving van stad en platteland en haakte daardoor aan bij de diepere gedachte áchter ons doel: verbinding en mienskip.

Een nieuwe ontwikkeling was het einde van Miks welzijn. Veel organisaties die gebruik maakten van de ruimtes in het gebouw aan de Brugstraat moesten op zoek naar andere huisvesting.  It Lokaal heeft de samenwerking gezocht en gevonden. In het Brûsplak wat ons voor ogen staat is plek voor iedereen!

Coalitieakkoord
Als gevolg van de val van het College van B&W in het voorjaar van 2019 werd een nieuw College gevormd. In het opgestelde coalitieakkoord wordt – onder het programma Leefbaarheid – het volgende politieke voornemen verwoord:
“Het rijk geschakeerde en bloeiende culturele leven in Joure verdient toekomstbestendige huisvesting. In samenwerking met de verenigingen en belangstellend bedrijfsleven zijn wij dan ook voor realisatie van nieuwe, vernieuwde of alternatieve huisvesting. In verband hiermee ondersteunen wij de vorming van een interdisciplinaire werkgroep en verwachten we dat eind 2019, op advies van deze werkgroep, duidelijkheid kan worden geboden aan de direct betrokken culturele organisaties in Joure. Zo lang er geen zicht is op een definitieve huisvesting garanderen wij de gebruikers van de evenementenhal adequate huisvesting.”

Dit is heel goed nieuws! De wens van It Lokaal om te komen tot een Brûsplak in Joure sluit heel goed aan bij genoemd voornemen van het nieuwe College. In het voorjaar van 2019 leiden gesprekken tussen It Lokaal en vertegenwoordigers van het College tot overeenstemming om voor zowel de culturele als de sociale organisaties huisvesting te zoeken.   

Projectgroep
De interdisciplinaire werkgroep is deze zomer gestart: een nieuwe start van het inwonersinitiatief. In de werkgroep zitten ambtenaren van de gemeente en mensen vanuit It Lokaal om tafel. We werken nauw samen in een proces van co creatie: een unieke werkwijze voor ons en voor de gemeente. We zijn gesprekspartners op gelijkwaardig niveau: een verbindende schakel tussen inwoners en de gemeente. De werknaam is: projectgroep Huisvesting Sociaal Culturele instellingen

Brûsplak
De projectgroep heeft als eerste een kerndocument opgesteld. Het gaat bij dit initiatief om meer dan alleen huisvesting. We hebben een hoger doel, we willen een Brûsplak realiseren. Door ons als volgt verwoord:

“Wij willen maatschappelijke meerwaarde creëren voor de mienskip van Joure: een Brûsplak[1]. Verbinding, ontmoeting en talentontwikkeling staan hierbij centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen met ons mee kan doen. Samen zorgen we voor creativiteit en versterken we elkaar”.

Stand van zaken januari 2020
Het kerndocument is op 28 november 2019 gepresenteerd aan alle bij dit initiatief betrokken organisaties en in december 2019 aan het College en aan de gemeenteraad. Het idee voor realisatie van een Brûsplak is overal positief ontvangen. In februari van dit jaar wordt een draagvlakonderzoek uitgevoerd bij alle bij ons bekende organisaties op cultureel en sociaal gebied in Joure. In de komende maanden worden de mogelijkheden rond huisvesting, financiën en organisatie onderzocht.


[1] Een brûsplak is een fysieke of virtuele plek, waar door uitwisseling tussen makers en denkers uit verschillende disciplines het artistieke debat wordt aangewakkerd, vernieuwende initiatieven worden ontwikkeld of nieuwe producten en uitingen ontstaan (uit: Handleiding Brûsplakken van de provincie Fryslân)

Brûsplak Joure – it Lokaal