Schriftelijke inbreng van it Lokaal voor het petear op 10 januari 2024

Petear

Op 10 januari a.s. is er een Petear. Op de agenda staat deze keer o.a. de notitie: “Maatschappelijke accommodatiebeleid, kaders en uitgangspunten”.

De bespreking van deze notitie heeft onze bijzondere aandacht en belangstelling, omdat in deze notitie de kaders en uitgangspunten worden weergegeven die belangrijk zijn voor de wijze van omgaan met actuele en toekomstige huisvestingsvragen m.b.t. de maatschappelijke organisaties in onze gemeente.  Het biedt ook richting en handvatten voor de beoordeling van (nieuwe) (huisvesting)verzoeken en voor de toekomstige handelwijze rondom maatschappelijke accommodaties binnen de gemeentegrenzen.

It Lokaal

Zoals u weet hebben de muziek- en toneelverenigingen in Joure al 8 jaar een dringende huisvestingsvraag. De sociaal maatschappelijke organisaties hebben die nu 4 jaar. Deze verenigingen hebben zich  verenigd in It Lokaal. It Lokaal treedt op als belangenbehartiger van deze verenigingen en heeft één doel: goede huisvesting voor alle betrokken verenigingen en organisaties in Joure.  

Waar staat It Lokaal voor

Wij beschouwen goede huisvesting als een middel en willen maatschappelijke meerwaarde creëren voor de mienskip van Joure: een Brûsplak. Verbinding, ontmoeting en talentontwikkeling staan hierbij centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen met ons mee kan doen. Samen zorgen we voor creativiteit en versterken we elkaar.

Reactie van It Lokaal op het voorgestelde accommodatiebeleid

Allereerst willen we de gemeente complimenteren met de opstelling van het accommodatiebeleid. Het voorgestelde beleid is helder en richtinggevend.

In deze reactie geven we aan welke onderdelen in de notitie voor ons van richtinggevende betekenis zijn.

Coalitieakkoord 2022 -2026

”Dorpshuizen en andere vergelijkbare accommodaties vervullen een belangrijke verbindende functie in de dorpsgemeenschappen. Ook zijn ze belangrijk bij de uitvoering van ons sociaal beleid, bijvoorbeeld bij de bestrijding van eenzaamheid en de bevordering van sociale cohesie”.

Deze ambitie sluit nauw aan bij waar It Lokaal voor staat.            

Maatschappelijke meerwaarde

Het maatschappelijk accommodatiebeleid en de daaraan gekoppelde huisvestingsvragen geeft aan dat het maatschappelijk rendement leidend is: “wat is de toegevoegde waarde voor de gemeenschap”.

It Lokaal heeft de door haar gewenste maatschappelijke meerwaarde als volgt geformuleerd:

“Met behulp van mensen, organisaties en hun activiteiten realiseren wij maatschappelijke meerwaarde door ons in te zetten voor de volgende functies: Verbinden, Creëren en Delen.

De visie van de gemeente en van It Lokaal sluiten naadloos bij elkaar aan.           

Dorpshuizen

In het beschreven maatschappelijk accommodatiebeleid wordt per beleidsterrein gedifferentieerd. Eén van die beleidsterreinen betreft de dorpshuizen; deze plekken zijn belangrijk om te verbinden, te ontmoeten en talent te ontwikkelen. En, zo beschrijft het accommodatiebeleid, hoewel de kernen en dorpen in onze gemeente gelijkwaardig zijn, zijn ze niet gelijk. En wordt er bij de beoordeling van huisvestingsvragen onderscheid gemaakt tussen kernen met een centrumfunctie en de overige kernen en dorpen. In de kernen met een centrumfunctie, vooralsnog Balk, Lemmer en Joure, treedt de gemeente op als eigenaar, beheerder en exploitant van de dorpshuizen. In deze dorpshuizen ‘brede stijl‘ is sprake van multifunctioneel gebruik.

It Lokaal kan zich helemaal vinden in dit onderscheid. Het hebben en gebruiken van een dorpshuis is anders in een klein dorp dan in een dorp met iets meer dan 13.000 inwoners. In deze kernen is sprake van een andere sociale structuur als gevolg van het grotere inwoneraantal. Wij zijn groot voorstander van multifunctioneel gebruik. Juist dan wordt het invullen van de maatschappelijke meerwaarde in de functies: verbinden, creëren en delen mogelijk.

Beheer en exploitatie

Het  geschetste beleid t.a.v. beheer en exploitatie is passend bij een multifunctionele accommodatie in een grotere kern. Het maken van maatwerkafspraken en het overdragen van een deel van de werkzaamheden past goed bij onze wensen en mogelijkheden.   

Programmering

De programmering in kernen met een centrumfunctie is primair ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan het beleid van de gemeente. Het voorgestelde beleid denkt daarbij aan: kunst en cultuur, sport, muziek, toneel, welzijn en andere maatschappelijke functies. En als er nog ruimte over is dan kan er gedacht worden aan commerciële verhuur. Maar maatschappelijke activiteiten gaan altijd voor.

It Lokaal sluit zich helemaal aan bij deze uitgagspunten. Als commerciële activiteiten onderdeel worden van een multifunctionele accommodatie ontstaat er een andere dynamiek.

Bijdrage vanuit de Mienskip

Het voorgenomen beleid geeft aan dat de bijdrage van de kernen met een centrumfunctie zich vooral laat vertalen in het gebruiksklaar maken van de ruimtes die zij gaan gebruiken. Door bijvoorbeeld fondsen aan te schrijven voor een bijdrage t.b.v. de inrichting van de ruimtes.

En er wordt verwacht dat zij, na het in gebruik nemen van de accommodatie, samenwerken en zelfwerkzaamheid tonen op meerdere fronten.

It Lokaal kan zich hier helemaal in vinden. Het verwerven van gelden t.b.v. de inrichting van ruimtes die door de betrokken verenigingen en organisaties gebruikt gaan worden doen we graag. In het Brûsplak gaan we ons inzetten, met behulp van vele vrijwilligers, om maatschappelijke meerwaarde te realiseren door ons in te zetten voor de volgende functies: Verbinden, Creëren en Delen

Invulling huisvestingsvraag

Als de gemeente besluit om in de huisvestingsvraag te voorzien kan dat op verschillende manieren worden ingevuld. De weging van de vastgoedvraag wordt beantwoord aan de hand van het  vastgestelde vastgoedbeleid. Daarin is een voorkeursvolgorde aangegeven: huisvesting in bestaand gemeentelijk vastgoed, aanhuren op de markt, aankopen op de markt, nieuwbouw.

It Lokaal heeft zich in de eerdere zoektocht naar huisvesting laten leiden door het vastgestelde vastgoedbeleid.

Duurzaamheid

Het accommodatiebeleid beschrijft ook dat financiële duurzaamheid belangrijk is. Daaronder wordt verstaan dat accommodaties voor maatschappelijke functies in financiële zin toekomstbestendig moeten zijn, zowel vanuit de eigenaarsrol bezien als vanuit de exploitatie.

It Lokaal heeft indertijd de kaders en uitgangspunten voor huisvesting als volgt geformuleerd: Financieel gezond, Duurzaam, Veilig en sociaal, Multifunctioneel en efficiënt

Ook hier sluiten de visies op elkaar aan.

Petear, Debat en Beslút

It Lokaal wil met deze schriftelijke bijdrage onze grote betrokkenheid laten zien bij het gesprek en besluitvorming over het maatschappelijk accommodatiebeleid. Juist omdat het accommodatiebeleid richtinggevend is m.b.t. de besluitvorming over de realisatie van het door ons zo gewenste Brûsplak later dit kwartaal.